Algemene voorwaarden voor Dienstverlening

Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling, adres Spakenburgkade 55, 3826 CN Amersfoort.

 

 1. Algemene bepalingen
  • In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft
   opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanneemt.
   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes overeenkomsten tot het verrichten van diensten en op alle overeenkomsten, alsmede onderhandelingen ongeacht of deze al dan niet tot een overeenkomst leiden met Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling.
  • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover schriftelijk door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling aanvaard. In geval van strijdige bepalingen in deze algemene voorwaarden en eventueel toepasselijke voorwaarden van de opdrachtgever, prevaleren deze algemene voorwaarden.
 2. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten
  • Kennismakingsgesprekken, offertes en prijsopgaven worden door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling vrijblijvend gedaan. Intakegesprekken worden doorberekend. Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment waarop Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling de opdracht die de opdrachtgever op zodanige offerte of prijsopgave laat volgen, schriftelijk aanvaardt.
  • Elke offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling heeft verstrekt.
  • Een offerte vervalt twee maanden na de dag waarop de offerte door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling aan de opdrachtgever is gedaan.
 3. Inhoud en uitvoering van de opdracht
  • De inhoud van de opdracht wordt gevormd door de in de offerte opgenomen vastgestelde omschrijving van de door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling te verrichten werkzaamheden. Eventuele wijzigingen van en/of aanvullingen op de aldus overeengekomen inhoud van de opdracht kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
  • Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling zal zich inspannen de door haar aanvaarde opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Alle verplichtingen van Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling zijn inspanningsverplichtingen.
  • De opdracht vangt aan nadat Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling de door de opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard of op het in de opdracht genoemde tijdstip.
  • Op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens wordt door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling de duur van de opdracht zo exact mogelijk geschat en in de offerte vermeld. Indien en zodra tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de geschatte duur van de opdracht ontoereikend is, zal Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling de opdrachtgever hiervan in kennis stellen. Indien en voor zover de noodzaak tot verlenging van de geschatte duur van de opdracht niet aan Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling toe te rekenen is, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de opdrachtgever. Verlenging van de geschatte duur van de opdracht geeft de opdrachtgever nimmer recht op enigerlei schadevergoeding of op enige andere actie tegen Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling.
  • De opdrachtgever zal Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie en/of gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen, zodat de geschatte duur van de opdracht niet overschreden behoeft te worden. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en/of gegevens.
  • De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan na overleg met Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling.
  • Tenzij anders overeengekomen, is de opdracht geëindigd zodra Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling de afsluiting in definitieve vorm aan de opdrachtgever heeft uitgebracht.
 4. Exclusiviteit; intellectuele eigendomsrechten; wederzijdse geheimhouding
  • Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling behoudt zich het recht voor om haar diensten aan iedere door haar geaccepteerde opdrachtgever aan te bieden en alle daaraan gerelateerde werkzaamheden vrijelijk uit te voeren, zonder dat enige opdrachtgever zich kan beroepen op het alleenrecht van de aan hem geleverde diensten of voor hem verrichte werkzaamheden, tenzij dit alleenrecht uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
  • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle resultaten van de door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling in het kader van de uitvoering van de in artikel 3 omschreven opdracht verrichte werkzaamheden, ongeacht de verschijningsvorm daarvan en inclusief de door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling al dan niet in samenwerking met of in opdracht van de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ontwikkelde kennis, ervaring, modellen, instrumenten, methoden, materialen, apparatuur en andere (hulp)middelen, berusten bij Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling.
  • Tenzij anders overeengekomen, is het de opdrachtgever toegestaan resultaten als bedoeld in artikel 4.2. te gebruiken in het kader van de bedrijfsuitoefening van de eigen onderneming of instelling. Openbaarmaking van deze resultaten is geoorloofd indien en voor zover het gebruik daartoe leidt en indien en voor zover de resultaten in hun geheel en onder vermelding van Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling als voortbrenger weergegeven worden.
  • Partijen zullen alle informatie en/of gegevens omtrent elkaars organisatie, activiteiten, bedrijfsvoering e.d. waaronder de door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling aan de opdrachtgever uitgebrachte offerte(s) of prijsopgave(n) als strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden bekend maken of op andere wijze openbaar maken, tenzij deze informatie en/of gegevens reeds aantoonbaar bekend waren bij het eerste contact tussen partijen, dan wel in het geval bedoelde informatie en/of gegevens van algemene bekendheid moeten worden geacht. Deze verplichting blijft ook na beëindiging van de tussen partijen gevoerde onderhandelingen en/of gesloten overeenkomst(en) in stand.
 5. Tarieven, prijzen
  • Alle tarieven en prijzen worden uitgedrukt in euro’s (€) met vermelding van eventuele BTW.
  • In de offerte en de opdrachtbevestiging is het maximale door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling in rekening te brengen bedrag genoemd. Dit maximum bedrag zal bij een ongewijzigde opdracht niet overschreden worden dan na goedkeuring door de opdrachtgever. De posten waaruit dit bedrag is opgebouwd zijn naar beste vermogen geschat. Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling streeft ernaar deze geschatte bedragen ongewijzigd in rekening te brengen, maar garandeert niet dat afwijkingen niet zullen voorkomen. Indien zich afwijkingen voordoen, zullen de afwijkende bedragen in rekening worden gebracht, doch zonder dat het maximale in rekening te brengen bedrag overschreden zal worden.
  • Geplande afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, het weekend niet meegerekend. Dus als u op maandagochtend een afspraak heeft die u wilt afzeggen, dient u ons dit vrijdagochtend reeds te laten weten. Bij absentie zonder berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur van tevoren wordt de afspraak in rekening gebracht.
 6. Betaling
  • Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever de aan hem/haar in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling te voldoen.
  • Alle betalingen dienen zonder enige korting te geschieden op de door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling aan te wijzen rekening. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen noch tot compensatie.
  • Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling op de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag, tot aan de dag waarop betaling plaatsvindt, rente verschuldigd ter hoogte ter hoogte van 1% van het totale factuurbedrag per maand; met daarenboven een bedrag van minimaal € 15 administratiekosten. Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling is alsdan tevens gerechtigd de opdrachtgever zowel buitengerechtelijk incassokosten ten bedrage van 1% van het totaal verschuldigde bedrag per maand met een minimum van € 15 als de werkelijke in redelijkheid gemaakte gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
  • Indien betaling van de openstaande vorderingen langer dan 8 weken na de laatste dag van de betalingstermijn uitblijft, heeft Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
 7. Overmacht
  • Indien één van de partijen door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens de ander kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
  • Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden. In geval van overmacht heeft de andere partij geen recht op schadevergoeding.
  • Onder overmacht aan de zijde van Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling wordt mede verstaan: elke van de wil van Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichting in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Tot die omstandigheden worden ook gerekend niet of niet tijdige verrichting van diensten door derden die door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
  • Partijen zullen elkaar zo spoedig en gedetailleerd mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand op de hoogte stellen.
 8. Aansprakelijkheid
  • Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van de opdrachtgever en derden waaronder mede begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, teleurgestelde verwachtingen en (andere) immateriële schade, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling en behoudens het geval een dergelijke uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van wettelijke bepalingen niet is toegestaan (art. 7:463 BW).
  • Onverminderd het voorgaande is de aansprakelijkheid van Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling jegens de opdrachtgever in of buiten contract beperkt tot de contractsom.
  • Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling zal de opdrachtgever Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling, derden die door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling bij het verrichten van alle werkzaamheden zijn ingeschakeld, vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde ook, ter zake van vergoeding van schaden, kosten en interesten ontstaan door of in verband met de uitvoering van de opdracht. In geval van aanspraken van derden is Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten of te annuleren.
  • Reclames ter zake van de door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling verrichte diensten dienen binnen drie maanden na de datum van de eindafrekening die betrekking heeft op de betreffende diensten, door de opdrachtgever aan Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling te worden gemeld. Iedere verplichting tot schadevergoeding van Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling vervalt indien de opdrachtgever niet binnen één jaar na de datum van de eindafrekening van de opdracht waarop de schade betrekking heeft, vergoeding daarvan in rechte gevorderd heeft.
 9. Voortijdige beëindiging
  • Indien naar het oordeel van één van de partijen de opdracht niet zoals overeengekomen kan worden uitgevoerd, is die partij gerechtigd de overeenkomst voortijdig te beëindigen. In dat geval dient voor opdrachten met een duur van twee maanden of langer een opzegtermijn van één maand in acht genomen te worden. Voor opdrachten met een duur van minder dan twee maanden, geldt een opzegtermijn van twee weken.
  • In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst, ongeacht of deze door de opdrachtgever of door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling geschiedt, is de opdrachtgever aan Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling vergoeding verschuldigd van de tot op het moment van opzegging verrichte werkzaamheden en in het kader van de opdracht gemaakte kosten inclusief de kosten die verband houden met verplichtingen die Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling in het kader van de opdracht tegenover derden heeft aangegaan. Voorts is Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling gerechtigd om over de periode vanaf het moment van opzegging tot aan het einde van de overeenkomst van de opdrachtgever een vergoeding te vorderen die gebaseerd is op de tot dan toe door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling gemiddeld aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen. De opdrachtgever dient Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling alle kosten en schade te vergoeden die voortvloeien uit het voortijdig beëindigen van een opdracht, indien en voor over de oorzaak van de voortijdige beëindiging niet aan Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling is toe te rekenen.
  • Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, is Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling bevoegd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, naar haar keuze: de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling naar haar uitsluitend oordeel voldoende zeker is gesteld; en/of door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met de opdrachtgever met terugwerkende kracht te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding; onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met de opdrachtgever dan ook.
 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
  • Op deze voorwaarden, alsmede op alle door Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling  gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Amsterdam tenzij Psychologie- en Coachpraktijk Esther Oosterling er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de rechter die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd is daar van kennis te nemen, één en ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.